Akkreditering

Blue Analytics er akkreditert i henhold til ISO 17025-standarden som omhandler krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse.

Akkrediteringen gjelder for PCR-analyser av utvalgte sykdomsfremkallende virus og bakterier hos laks og regnbueørret.

Akkrediteringsmerke for Blue Analytics, TEST 324.

Hva er akkreditering?

Akkreditering er en offisiell vurdering og anerkjennelse av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til at organisasjonen leverer pålitelige analysesvar ved bruk av dokumenterte og kvalitetssikrede metoder.

I Norge er det det nasjonale akkrediteringsorganet, Norsk akkreditering som påser at kravene i ISO-standarden etterleves gjennom jevnlige revisjoner av bedriften.

Norsk akkreditering har samarbeid med internasjonale organisasjoner som er ansvarlig for akkrediteringen i andre land. Dette gir trygghet for kunder som kjøper de akkrediterte tjenestene både nasjonalt og internasjonalt ved at de utføres etter samme høye kvalitetsstandard. Testrapporter og sertifikater kan dermed i større utstrekning aksepteres i handel av for eksempel biologisk materiale mellom land.

Hvilke krav må tilfredsstilles for å være akkreditert?

Akkrediteringen krever at bedriften styrer i henhold til ledelses- og kvalitetssystemer. Områder som revideres er blant annet organisasjonsstruktur, habilitet, kompetanse, sporbarhet, avtaler med kunder, behandling av avvik og kvalitetssikring av metoder. Akkrediteringen bidrar også til at kvalitetssystemet i bedriften blir godt vedlikeholdt og oppdatert hele tiden. Kravene til akkrediteringen er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det egne krav- og veiledningsdokumenter utgitt av Norsk akkreditering.

Akkreditering av analysemetoder for PCR

Det er et utvalg av våre analysemetoder innen PCR-diagnostikk som er akkreditert. Disse analysene kan du se her i vårt akkrediteringsdokument (PDF) eller på Norsk akkrediterings nettside.

De av våre analysemetoder som ikke er akkreditert holder også høy standard, og etterspørsel vil avgjøre om vi vil søke å inkludere flere analyser i akkrediteringsomfanget på sikt. Blue Analytics har registreringsnummer TEST 324.

Skroll til toppen