Blue Analytics er akkreditert etter ISO 17025-standarden

Blue Analytics AS ble 1. juli 2022 akkreditert i henhold til ISO 17025-standarden som omhandler generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. Akkrediteringen gjelder for PCR-analyser av utvalgte sykdomsfremkallende virus og bakterier hos laks og regnbueørret.

Akkrediterte PCR-analyser utføres i laboratoriet hos Blue Analytics.
Akkrediterte PCR-analyser utføres i laboratoriet hos Blue Analytics.

Hva er akkreditering?

Akkreditering er en offisiell vurdering og anerkjennelse av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til at organisasjonen leverer pålitelige analysesvar ved bruk av dokumenterte og kvalitetssikrede metoder.

I Norge er det det nasjonale akkrediteringsorganet, Norsk akkreditering som påser at kravene i ISO-standarden etterleves gjennom jevnlige revisjoner av bedriften.

Norsk akkreditering har samarbeid med internasjonale organisasjoner som er ansvarlig for akkrediteringen i andre land. Dette gir trygghet for kunder som kjøper de akkrediterte tjenestene både nasjonalt og internasjonalt ved at de utføres etter samme høye kvalitetsstandard.

Akkrediterte laboratorier er underlagt regelmessige inspeksjon fra kompetente eksterne kontrollorganer. Testrapporter og sertifikater kan dermed i større utstrekning aksepteres i handel av for eksempel biologisk materiale mellom land.

«Ved å bli akkreditert etter ISO 17025, bekrefter at vi har et styringssystem som fungerer bra og at vi innehar den kompetansen og de ressursene som kreves for å etterleve kravene i standarden. For våre kunder betyr det en ekstra sikkerhet for at analysesvarene er av høy kvalitet basert på en internasjonalt anerkjent standard.»

Anette H. Kausland, Kvalitetsleder i Blue Analytics

Hvilke krav må tilfredsstilles for å være akkreditert?

Akkrediteringen krever at bedriften styrer i henhold til ledelses- og kvalitetssystemer. Områder som revideres er blant annet organisasjonsstruktur, habilitet, kompetanse, sporbarhet, avtaler med kunder, behandling av avvik og kvalitetssikring av metoder. Akkrediteringen bidrar også til at kvalitetssystemet i bedriften blir godt vedlikeholdt og oppdatert hele tiden. Kravene til akkrediteringen er beskrevet i  NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det egne krav- og veiledningsdokumenter utgitt av Norsk akkreditering.

Akkreditering av analysemetoder for PCR

Det er et utvalg av våre analysemetoder innen PCR-diagnostikk som er akkreditert. Disse analysene kan du se her i vårt akkrediteringsdokument (PDF) eller på Norsk akkrediterings nettside.

De av våre analysemetoder som ikke er akkreditert holder også høy standard, og etterspørsel vil avgjøre om vi vil søke å inkludere flere analyser i akkrediteringsomfanget på sikt. Blue Analytics har registreringsnummer TEST 324.

Skroll til toppen